Privacy statement

Bij HyDevCo vinden we dat we zorgvuldig moeten omgaan met de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wij respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. Daarmee streven we ernaar om de privacy van onze cliënten, bezoekers en ons personeel zo goed mogelijk te waarborgen. In dit privacy statement lees je op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie borgen.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met jouw gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie en andere interne beheeractiviteiten;
 3. Om je te informeren over nieuwe diensten van HyDevCo;
 4. Het afhandelen van informatieaanvragen;
 5. Het doen van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 6. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van HyDevCo;
 7. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 8. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 9. Om eventuele klachten correct te behandelen.

Op grond waarvan mogen wij deze persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • jij hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • dit nodig is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van HyDevCo of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van HyDevCo kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van HyDevCo;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen, bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden.

Je kunt je verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vind je verderop in dit privacy statement.

Wie ontvangt je persoonsgegevens?

Wij benutten de informatie uitsluitend voor intern gebruik.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan ons te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, dan hanteren we als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met ons te sluiten. Als je geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kun je geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of diensten.

Geven wij gegevens door aan het buitenland?

Jouw gegevens worden uitslitend voor intern gebruik benut en voor informatie verscaffing met Hffner energy S.A.S. uit Frankrijk, de technologie ontwikkelaars van de Hynoca technologie

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Voor personen die namens ons toegang hebben tot jouw gegevens geldt een geheimhoudingsplicht.

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heb je diverse rechten. We lichten deze toe:

Inzagerecht
Je hebt het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
Je hebt het recht je gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen als de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat je vanwege je specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens.

Recht op beperking
Je hebt onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van jouw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat wij de verwerking van jouw gegevens tijdelijk ‘bevriezen’. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Als gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar jij geen verwijdering wenst;
 • Als wij de gegevens niet langer nodig hebben terwijl je de gegevens wel nodig hebt voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Dit betekent dat je in bepaalde gevallen het recht hebt om ons te vragen de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt over te dragen aan jezelf en een andere dienstverlener.

Intrekken van toestemming
Als wij jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor jou in principe kosteloos met uitzondering van, onder voorbehoud van misbruik. Je oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen
We doen ons uiterste best om jouw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van je vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij jou hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken om nader bewijs van je identiteit vragen. Dit doen we om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen je erop dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat wij aan een verzoek geen gehoor kunnen geven, bijvoorbeeld als jouw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

Wij zullen elk verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten wij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard (gemotiveerd) aan jou kenbaar gemaakt. Je kunt je, als je het niet daarmee eens bent, tot de rechter wenden. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct-)marketingdoeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen honoreren wij altijd.

Hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming?

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Heb je een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door HyDevCo?

Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons, stellen we het op prijs om die zo spoedig mogelijk van je te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als je er met ons niet uitkomt, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van het privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van HyDevCo. We adviseren jou daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update.

Heb je vragen?

Je kunt natuurlijk ook altijd aan ons vragen stellen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neem je contact met ons op?

Voor vragen over dit privacy statement en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons kun je contact opnemen met ons secretariaat via  of +31 653 164 152.